תקנון האתר

העמותה

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט הרשמי של עמותת “מכון הדר” מס’  580658177  (להלן: “העמותה”). המידע בעמוד זה מגדיר את תנאי השימוש באתר. קרא/י את התנאים בקפידה. השימוש באתר, לרבות מסירת פרטים אישיים, מתן תרומה לאלומה, מעיד על הסכמתך לתנאים אלו. אם אינך מסכים/מה להם, אנא הימנע/י משימוש באתר. התנאים מנוסחים מעתה והלאה בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם מיועדים לנשים וגברים כאחד.

העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את הוראות תקנון זה, ואנו ממליצים לשוב ולעיין בתקנון מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים שחלו בו. לנוחיותכם, תאריך עדכון התקנון מופיע בתחתית.

במידה וברצונכם לשאול שאלה בנוגע לאמור בתקנון זה או בקשר לשירותים הניתנים על ידי העמותה או בכל עניין אחר, הנכם מוזמנים לפנות אלינו במייל israel@hadar.org ונשמח להשיב.

תנאי שימוש

כל שימוש מסחרי או עסקי, או כל שימוש שאינו בהתאם לתקנון זה, מהווה הפרה חמורה של תנאי שימוש אלה.

נאסר בזאת באופן מפורש על חדירה לאתר ו/או לשרת ו/או לכל חומר או לקבצי מחשב בו ו/או ליקוט מידע מהאתר באמצעות תוכנות אוטומטיות או כל שימוש בכריית נתונים, רובוטים, הנדסה חוזרת או שיטות דומות של ליקוט וחילוץ ו/או ניצול האתר לצורך הפעלת או שליחת וירוס, תוכנות עוינות או כל יישום אחר, ידני או אוטומטי, אנלוגי או דיגיטלי, העלולים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים ו/או לפגוע בפרטיותם ו/או למנוע מהם לעשות שימוש סביר באתר.

העמותה ו/או מי מטעמה רשאים להסיר מהאתר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתה וללא מתן הודעה מראש או הצורך לנמק.

תוכן האתר

רובם של התכנים והמידע באתר פתוחים לציבור המשתמשים, והשימוש בהם אינו כרוך או מותנה בתשלום או בהרשמה מראש לאתר.

באתר מתפרסם מידע מגוון. המידע מוגש כשירות למשתמש בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. המידע והתכנים המפורסמים באתר זה נועדו להביא לידיעת המשתמש באתר אינפורמציה על פעולותיה של העמותה וכן על מהות והיקף השירותים שהיא מעמידה לרשות הציבור הרחב.

העמותה והבאים מטעמה, לא יישאו בכל אחריות לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או נסיבתי, מכל סוג שהוא, כתוצאה ו/או בעקבות השימוש באתר זה אלא תישא באחריות אך ורק בקשר לתוכן שהציגה באתר ולשירות המוצע בו. הקישורים מאתר זה לאתרים אחרים, נועדו אך ורק להקל על המשתמש באתר ואין העמותה או מי מטעמה נושאים ו/או ישאו באחריות כלשהיא לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או נסיבתי הנובע או הנגרם למשתמש כתוצאה מפניית המשתמש לאתרים אחרים כאמור לעיל או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע ו/או המוצע בהם.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין באתר, לרבות חומרים, תכנים, עיצובים, תוכנה, יישומים, קוד המחשב, גרפיקה, תמונות, תצלומים, סרטוני וידאו, יצירות אודיו- ויזואליות, הקלטות, מוסיקה, עיצובים, טקסטים, תסריטים, תמלילים, רעיונות, שמות, לוגו, סימנים, סימני מסחר, מפרטים וכל מידע אחר, מכל מין וסוג שהוא, המצוי באתר ו/או הקשור בו (להלן: “תוכן”), שייכים לעמותה בלבד ו/או למחזיקים בזכויות לעשות בכל אלה שימוש במסגרת האתר ולא יעשה בהם כל שימוש, במישרין או בעקיפין, ללא אישור העמותה.

השמות, הלוגו וכל סימני המסחר באתר ו/או המצויים באתר הינם סימני מסחר רשומים, מוגנים על פי דינים ואמנות בינלאומיות ואין לעשות בהם כל שימוש, במישרין או בעקיפין. מבלי לגרוע מהאמור, אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש אחר כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, במישרין או בעקיפין, בתוכן האתר ו/או בפרטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים וכיוצ”ב שמקורם באתר ו/או בתוכן האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית.

תרומות ותשלומים לעמותה

עמותת “מכון הדר” מאפשרת לך באמצעות אתרים המקושרים לאתר זה לתרום כסף לטובת צרכי העמותה או לרכוש שירותים מהעמותה בדרך קלה, נוחה ומהירה – ניתן לשלם בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית.

בעת ביצוע התשלום לתרומה או לרכישת שירות באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והגולש יקבל תשובה מידית באשר למצב העסקה והאם התקבלה או נדחתה. דף התשלום מאובטח בתקן PCI DSS.

מדיניות ביטול תרומה/עסקה: מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה בכפוף למדיניות העסקאות המוצהרת באתר דרכו התבצעה התרומה/עסקה. ניתן לבטלה בתוך 30 יום מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון או בוצעה פעולת התרומה באינטרנט ע”פ חוק הגנת הצרכן 1981. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.

במידה והעסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה.

מדיניות הגבלת פרטיות: העמותה מכירה בחובה לשמור על פרטיות התורמים, העמותה אינה שומרת את פרטי האשראי של התורמים ואינה מעבירה את פרטי התורמים לגורם שלישי. אתר זה מאובטח בתקן  PCI DSS.

הגנת הפרטיות ושימוש במידע

מפורטים במסמך מדיניות הפרטיות המופיע באתר

מקום וסמכות שיפוט

על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע משימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז ירושלים בלבד.

שונות

העמותה רשאית לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש.

מבלי לגרוע מזכותה של העמותה לנקוט בהליכים משפטיים, העמותה שומרת כל זכותה למנוע ולחסום את גישתם לאתר של גולשים או משתמשים אשר יפרו הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ו/או יעשו שימוש לרעה באתר- והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה.

תאריך עדכון התקנון:  13.03.2022